KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

VAN GÜVEN TIBBİ HİZMETLER VE MEDİKAL ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışanlarımız!

Van Güven Tıbbi Hizmetler ve Medikal Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket”olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesive ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu

Şirket www.akdamarhospital.comweb sitesi ile Hatuniye Mh. Asmin Sk. No:8, 65040 Merkez/İpekyolu/Van adresinde faaliyet göstermekte olup;Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, İşlem Güvenliği, Verisi, Kimlik, Lokasyon, Mesleki Deneyim, Özlük ve Sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; mal/hizmetsatın alım, satış, iletişim, finans, muhasebe, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri ile mal/hizmet üretim ve operasyon, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesiamaçlarıyla hissedar, tedarikçi ve ürün/hizmet alan kişilerveya bunların çalışanları ile;bireysel emeklilik, maaş ödeme gibi hukuki yükümlülükler ile finans işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla banka ve bireysel emeklilik şirketleri ile;çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, lojistik, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlık, muhasebe bürosundan oluşan tedarikçilerimiz ile; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, görevlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile OSGB firması tedarikçimiz ile; Şirkete ait araçların güzergah takibi amacıyla GPS desteği alınan tedarikçi firma ilepaylaşılacaktır.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; Açık Rıza, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması ve Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması veya yüzyüze iletişime geçilmesi, iş başvuru formlarının doldurulması, kariyer siteleri ve özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi yolları ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Hatuniye Mh. Asmin Sk. No:8, 65040 Merkez/İpekyolu/Van” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

newalozgokce@gmail.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

Ad Soyad                :

Tarih                       :

İmza                       :

 

Döküman için Tıklayınız..