Kişisel Verilerin Korunması

VAN GÜVEN TIBBİ HİZMETLER VE MEDİKAL ANONİM ŞİRKETİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz Başhekim, Çağrı Merkezini Arayan Kişi, Çalışan Adayı Yakını, Çalışan Yakını, Donür, Gerçek Kişi, Hissedar, İnternet Site Ziyaretçileri, İşveren, İşveren veya Vekili, Kamu Kurumu Çalışanı, Kamu Kurumu Yetkilisi, Mesul Müdür

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Sevk Eden İl KKM Sorumlu Hekimi, Sevk Edildiği Yer Çalışanı, Sevk Edilen İl KKM Sorumlu Hekimi, Stajyer, Stajyer Yakını, Şahit, Tanık, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi(Avukat), Tedarikçi(SMMM), Tercüman, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi Yakını, Veli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziyaretçi için hazırlanmıştır.

 

Van Güven Tıbbi Hizmetler ve Medikal Anonim Şirketi(Bundan sonra “Şirket”olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesive ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket www.akdamarhospital.com web sitesi ile HatuniyeMh. AsminSk. No:8, 65040 Merkez/İpekyolu/Van adresinde faaliyet göstermekte olup;Beden Ölçüsü, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Özlük, Sağlık, Tedarikçi İşlem ile Tercihler ve İhtiyaçlarverilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Randevu İşlemlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibiamaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mal hizmet satınalım/satış süreci, iletişim, lojistik, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla avukatlık, muhasebe bürosundan oluşan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesivbyollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi, çağrı merkezi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formunda  belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ HatuniyeMh. AsminSk. No:8, 65040 Merkez/İpekyolu/Van” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

newalozgokce@gmail.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu